*

format

The structure, or layout, of an item. Screen formats are fields on the screen. Report formats are columns, headers and footers on a page. Record formats are the fields within a record. File formats are the structure of data files, word processing documents and graphics files(display lists and bitmaps) and all associated codes. See format program, disk format, DOS Format and style sheet.

định dạng
Cấu trúc hoặc cách trình bày của một hạng mục. Các định dạng màn hình là các trường(field) trên màn hình. Các định dạng báo cáo là các cột, các header, và các footer trên một trang. Các định dạng ghi lại là các trường trong một record. Các định dạng file là cấu trúc của các file dữ liệu, các tài liệu xử lý từ và các file đồ họa(các bitmap và các danh sach màn hình hiển thị) và tất cả các mã được liên kết. Xem format program, disk format, DOS Formatstyle sheet.


Published:

PAGE TOP ↑