*

forms software

Workflow automation software used to create on-screen data entry forms and provide e-mail routing and tracking of the resulting electronic documents.

forms software
Phần mềm tự động hóa dòng công việc sử dụng để tạo các form mục dữ liệu trên màm hình và cung cấp tính năng tạo lộ trình email và theo dõi các tài liệu để điện tử kết quả.


Published:

PAGE TOP ↑