*

formula bar

In Microsoft Excel, the bar at the top of the screen where you enter or edit formulas.

thanh công thức
Trong Microsoft Excel, đây là thanh trên cùng của màn hình nơi mà bạn nhập và chỉnh sửa các công thức.


Published:

PAGE TOP ↑