*

FORTH(FOu-RTH-generation language)

A high-level programming language created by charles Moore in the late 1960s as a way of providing direct control of the computer. Its syntax resembles LISP, it uses reverse polish notation for calculations, and it is noted for its extensibility. It is both compiler and interpreter. The source program is compiled first and then executed by its operating system/interpreter. It is used in process control applications that must quickly process data acquired from in arcade game programming as well as robotics and other AI applications. The following polyFORTH example converts Fahrenheit to Celsius::

FORTH(FOuRTH-generation language)
Một ngôn ngữ lạp trình cấp độ cao được tạo bởi Charles Moore vào cuối thập niên 1960 dưới dạng một phương pháp cung cấp tính năng điều khiển trực tiếp của máy tính. Cú pháp của nó giống như LISP, nó sử dụng phần chú thích đảo ngược cho các phép tính,và nó được lưu ý về tính năng mở rộng của nó. Nó vừa là bộ biên soạn vừa là bộ biên dịch. Chương trình nguồn được biên soạn trước tiên và sau đó được thực thi bởi bộ diễn dịch/hệ điều hành của nó. Nó được sử dụng trong các trình ứng dụng điều khiển tiến trình xử lý vốn phải xử lý nhanh dữ liệu đạt được sử dụng trong việc lập trình trò chơi dãy cuốn cũng như trong khoa học nghiên cứu ứng dụng người máy và các trình ứng dụng AI khác. Ví dụ polyFORTH sau đây chuyển đổi Fahrenheit(độ fahrenheit) sang Celsius(độ bách phân).


Published:

PAGE TOP ↑