*

FORTRAN(FORmula TRANslator)

The first high-level programming language and compiler, developed in 1954 by IBM. It was originally designed to express mathematical formulas, and although it is used occasionally for business applications, it is still the most widely used language for scientific, engineering and mathematical problems. FORTRAN IV is an ANSI standard, but FORTRAN V has various proprietary versions. The following example converts Fahrenheit to Celsius:

FORTRAN(FORmula TRANslator)
Bộ biên soạn và ngôn ngữ lập trinh cấp độ cao đầu tiên được phát triển vào năm 1954 bởi IBM. Đầu tiên nó đã được thiết kế để biểu diễn các công thức toán học, và mặc dầu đôi khi nó được sử dụng cho các trình ứng dụng kinh doanh, nó vẫn là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong ngành toán học, kỹ thuật và khoa học. FORTRAN IV là một tiêu chuẩn ANSI, nhưng FORTRAN V có nhiều phiên bản thích hợp khác nhau. Ví dụ sau đây chuyển đổi Fahrenheit(độ fahrenheit) sang Celsius(độ bách phân).


Published:

PAGE TOP ↑