*

forum

An information interchange regarding a specific topic or product that is hosted on an online service or BBS. It can include the latest news on the subject, a conferencing capability for questions and answers by participants as well as files for downloading fixes, demos and other related material.

diễn đàn
Sự trao đổi thông tin dựa trên một sản phẩm hoặc một chủ đề riêng biệt vốn được quản lý trên một dịch vụ trực tuyến hoặc BBS. Nó có thể bao gồm tin tức mới nhất về một chủ đề, hội nghị, bàn về các câu hỏi và các câu trả lời của những người tham gia cũng như các file để tải tài liệu ấn định, các demo và tài liệu liên quan khác.


Published:

PAGE TOP ↑