*

forward chaining

In AI, a form of reasoning that starts with what is known and works toward a solution. Known as bottom-up approach. Contrast with backward chaining.

forward chaining
Trong AI, một dạng lý luận vốn bắt đầu từ những gì được biết đến và tiến triển đến một giải phải pháp. Còn được gọi là cấp lý luận và giải pháp. Trái với backward chaining.


Published:

PAGE TOP ↑