*

fountain fill

In computer graphics, a painted area that smoothly changes its color or pattern density. A radial fountain fill starts at the center of an area and radiates outward.

fountain fill
Trong đồ họa máy tính, một vùng được tô vốn thay đổi mật độ mẫu hoặc màu của nó. Vùng này bắt đắu tô ở giữa một vùng và loan đều ra về phía bên ngoài.


Published:

PAGE TOP ↑