*

fourth-generation computer

A computer made up almost entirely of chips with limited amounts of discrete components. We are currently in the fourth generation.

máy tính thế hệ thứ tư
Máy tính được cấu thành gần như toàn bộ từ các chip với các thành phần riêng lẻ có giới hạn. Chúng ta đang thuộc thế hệ thứ tư.


Published:

PAGE TOP ↑