*

fourth-generation language

A computer language that is more advanced than traditional high-level programming languages. For example, in dBASE, the command LIST displays all the records in a data file. In second- and third- generation languages, instructions would have to be written to read each record, test for end of file, place each item of data on screen and go back and repeat the operation until there are no more records to process. First-generation languages are machine languages; second-generation are machine assembly languages; third-generation are high-level programming languages, such as dBASE, are called fourth-generation languages, they are actually a mix of third and fourth. The dBASE LIST command is a fourth-generation command, but applications programmed in dBASE are third-generation. Query language and report writers are also fourth-generation languages. Any computer language with English-lie commands that doesn’t require traditional input-process-output logic falls into this category.

ngôn ngữ thế hệ thứ tư
Một ngôn ngữ máy tính cao cấp hơn ngôn ngữ lập trình cấp độ cao truyền thống. Ví dụ, trong dBASE, lệnh LIST hiển thị tất cả các record trong một file dữ liệu. Trong các ngôn ngữ thế hệ thứ hai và ba, các chỉ lệnh được viết để đọc mỗi record, kiểm nghiệm, kết thúc file, đặt mỗi một hạng mục dữ liệu trên màn hình và trở về lập lại hoạt động cho đến khi không có thêm record nào xử lý. Các ngôn ngữ thế hệ thứ nhất là các ngôn ngữ máy; ngôn ngữ thế hệ thứ hai là hợp ngữ phụ thuộc máy; ngôn ngữ thế hệ thứ ba là các ngôn ngữ lập trình cấp độ cao chẳng hạn như FORTRAN, COBOL, BASIC, Pascal, và C. Mặc dù nhiều ngôn ngữ chẳng hạn như dBASE được gọi là các ngôn ngữ thế hệ thứ tư, chúng thật sự là một ngôn ngữ kết hợp giữa ngôn ngữ thế hệ thứ ba và thứ. Lệnh dBASE LIST là một lệnh thế hệ thứ tư nhưng các trính ứng dụng được lập trình bằng ngôn ngữ dBASE là các trình ứng dụng thứ ba. Các chương trình viết báo cáo và ngôn ngữ vấn tin cũng là các ngôn ngũ vấn tin cũng là các ngôn ngữ thuộc thế hệ thứ tư. Bất kỳ ngôn ngữ máy tính nào có các lệnh tiếng Anh vốn không đòi hỏi logic-xử lý-xuất truyền thống đều thuộc loại này.


Published:

PAGE TOP ↑