*

FPU(Floating Point Unit)

A computer circuit that handles floating point operations.

FPU(Floating Point Unit)
Một mạch máy tính vốn xử lý các hoạt động của điểm động.


Published:

PAGE TOP ↑