*

FRAD(Frame Relay Assembler/-Dissassembler)

A communications device that formats outgoing data into the format required by a frame relay network. It strips the data back out at the other end. It is the frame relay counterpart to the X.25 PAD.

FRAD(Frame Relay Assembler/-Dissassembler)
Một thiết bị truyền thông vốn định dạng dữ liệu xuất thành định dạng được yêu cầu bởi một mạng chuyển tiếp khung. Nó chuyển dữ liệu ra khỏi đầu kia. Nó là bản sao chuyển tiếp khung sang X.25 PAD.


Published:

PAGE TOP ↑