*

fragmentation

The non-contiguous storage of data on disk. As files are updated, new data is stored in available free space, which may not be contiguous. Fragmented files cause extra head movement, slowing disk accesses. A disk maintenance, or optimizer, program is used to rewrite and reorder all the files.

fragmentation
Việc lưu trữ dữ liệu khóng liên tục trên đĩa. Lúc các file được cập nhật, dữ liệu mới được lưu file được cập nhật, dữ liệu mới được lưu trữ trong khoảng trắng có sẵn vốn có thể không liên tục. Các file được phân đoạn gây ra sự chuyển động đầu từ bổ sung, làm chậm sự truy cập đĩa. Chương trình công cụ tối ưu hóa hay tính năng bảo quản đĩa sử dụng để ghi lại và thu lại tất cả các file.


Published:

PAGE TOP ↑