*

frame grabber

A device that accepts standard TV signals and digitizes the current video frame into a bitmap image.

frame grabber
Một thiết bị nhận các tín hiệu TV chuẩn và số hóa khung video hiện hành thành một hình ảnh bitmap.


Published:

PAGE TOP ↑