*

frame relay

A high-speed packet switching protocol used for wide area networks(WANs). It is faster than traditional X.25 networks, because it was designed for today’s reliable circuits and performs less rigorous error detection. It provides for a granular service up to DS3 rates(45Mbps) with higher speeds expected. Initially unsuited for realtime voice and video, the FRF.11 standard provides extensions for voice over frame relay.

sự chuyển tiếp khung
Giao thức chuyển đổi gói tốc độ cao sử dụng cho các WAN(wide area network). Nó nhanh hơn các mạng X.25 trước đây bởi vì nó đã được thiết kế cho các mạch đáng tin cậy ngày nay và thực hiện việc dò tìm lỗi chính xác. Nó cung cấp cho một dịch vụ hạt các tỷ lệ DS3(45MBps) với tốc độ cao hơn được mong muốn. Đầu tiên không phù hợp để sử dụng cho video và giọng nói, tiêu chuẩn FRF.11 cung cấp các phần mở rộng cho giọng nói qua sự chuyển tiếp khung.


Published:

PAGE TOP ↑