*

FrameMaker

A desktop publishing program from Adobe that runs on UNIX platforms, Macintosh and Windows. It is noted for its large number of advanced features, including full text and graphics editing capabilities. Optional viewers let documents run on machines without FrameMaker, providing a way to distribute hypertext-based help systems.

FrameMaker
Một chương trình xuất bản desktop của Adobe vốn chạy trên nền UNIX, Macintosh và Windows. Nó có rất nhiều tính năng cao cấp, bao gồm tính năng chỉnh sửa đồ họa và text đầy đủ. Các công cụ xem tùy ý cho phép các tài liệu chạy trên các một phương pháp phân phối các hệ thống trợ giúp dựa trên hypertext(siêu liên kết).


Published:

PAGE TOP ↑