*

free-form database

A database system that allows entry of text without regard to length or order. Although it accepts data as does a word processor, it differs by providing better methods for searching, retrieving and organizing the data.

cơ sở dữ liệu tự do
Một hệ thống cơ sở dữ liệu vốn chấp nhận mục nhập text mà không xét đến chiều dài hay thứ tự. Mặc dầu nó chấp nhận dữ liệu giống như một bộ xử lý, nó khác ở chỗ cung cấp các phương pháp tìm kiếm, truy xuất và tổ chức dữ liệu tốt hơn.


Published:

PAGE TOP ↑