*

free-form language

A language in which statements can reside anywhere on a line or even cross over lines. It does not imply less syntax structure, just more freedom in placing statements. for example, any number of blank spaces are allowed between symbols. Most high-level programming languages are free-form.

ngôn ngữ tự do
Một ngôn ngữ trong đó các câu lệnh có thể ở bất kỳ nơi nào trên một dòng hoặc ngang qua các dòng. Nó không ám chỉ cấu trúc cú pháp, nó chí ám chỉ việc tự do cho việc đặt các câu lệnh. Ví dụ, bao nhiêu khoảng trống giữa các ký hiệu cũng đều được chấp nhận. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình cấp độ cao ở dạng tự do.


Published:

PAGE TOP ↑