*

free-form text chart

In presentation graphics, a text chart used to handle information difficult to express in lists, such as lengthy explanations, directions, invitations, and certificates.

biểu đồ dạng văn bản tự do
Trong đồ họa giới thiệu, đây là một biểu đồ dạng văn bản dùng để quản lý các thông tin khó biểu diễn dưới dạng bảng liệt kê, như các hướng dẫn các lời khuyên, các giải thích và các chứng nhận quá dài chẳng hạn.


Published:

PAGE TOP ↑