*

Free Software Foundation(Free Software Foundation, Inc., Boston, MA, www.gnu.org)

A non-profit organization founded in 1985 by Richard Stallman, dedicated to eliminating restrictions on copying and modifying programs by promoting the development and use of freely redistributable software. Its GNU computing environment, X Windows and other programs are available for a transaction charge.

Free Software Foundation(Free Software Foundation, Inc., Boston, MA, www.gnu.org)
Một tổ chức phi lợi nhuận được sàng lập vào năm 1985 bởi Richard Stallman, chuyên loại bỏ các giới hạn về việc sao chép và chỉnh sửa các chương trình bằng cách phát triển việc sử dụng phần mềm có thể được phân phối lại một cách tụ do. Môi trường máy tính GNU của nó, X Windows và các chương trình khác có sẵn để thực hiện giao tác.


Published:

PAGE TOP ↑