*

freenet

A local or regional public-access computer network, accessible to personal computers via modems, which provides a variety of computing resources as a commu-nity service. Generally provided by public library sys-tems, freenets sometimes offer Internet access without charge. See Internet.

mạng miễn phí
Một mạng máy tính vùng hoặc địa phương sử dụng tự do, có thể thâm nhập vào thông qua modem, cung cấp nhiều loại tài nguyên điện toán trong vai trò là một dịch vụ công cộng. Nói chung nhờ được các hệ thống thư viện công cộng cung cấp, các mạng miễn phí này đôi khi cho cả mạng Internet truy cập vào mà không cần trả chi phí. Xem Internet.


Published:

PAGE TOP ↑