*

freeware

Software distributed without charge. Ownership is retained by the developer who has control over its redistribution, including the ability to change the next release of the freeware to payware. See shareware and pubic domain software.

freeware
Phần mềm được phân phối miễn phí. Quyền sở hữu là của nhà phát triển vốn điều khiển việc phân phối lại, bao gồm khả năng chuyển đổi phiên bản tiếp theo của phần mềm phí thành phần mềm tính phí. Xem sharewarepublic domain software.


Published:

PAGE TOP ↑