*

freeze-frame video

Video transmission in which the image is changed once every several seconds rather than 30 or more times per second as in full-motion video.

freeze-frame video
Sự truyền phát video trong đó cứ mỗi vài giây là hình ảnh thay đổi một lần thay vì từ 30 lần trở lên trên mỗi giây cũng như video chuyển động đầy đủ.


Published:

PAGE TOP ↑