*

frob

Slang for manipulating and adjusting dials and buttons for fun. From “frobnicate”.

frob
Từ lóng có nghĩa là xử lý và điều chỉnh các dĩa số và các nút để giải trí. Xuất phát từ “frobnicate”.


Published:

PAGE TOP ↑