*

front end processor

A computer that handles communications processing for a mainframe. It connects to the communications lines on one end and the mainframe on the other. It transmits and receives messages, assembles and disassembles packets and detects and corrects errors. It is sometimes synonymous with a communications controller, although the latter is usually not as flexible.

front end processor
Một máy tính vốn xử lý tiến trình truyền thông cho một máy chủ. Nó nối kết sang các tuyến truyền thông trên một đầu và máy chủ trên đầu kia. Nó truyền phát và nhận các thông báo, gắn vào và tháo rời các khối, dò tìm và sửa lỗi. Đôi khi nó được sử dụng đồng nghĩa với một bộ điều khiển truyền thông, mặc dù cách sử dụng này thường không linh hoạt.


Published:

PAGE TOP ↑