*

FSK(Frequency shift Keying)

A simple modulation technique that merges binary data into a carrier. It creates only two changes in frequency: one for 0, another for 1.

FSK(Frequency shift Keying)
Một kỹ thuật điều biến đơn giản vốn trộn dữ liệu nhị phân trong một vật truyền tải. Nó chỉ tạo hai sự thay đổi về tần số: một thay đổi đối với 0, một thay đổi đối với 1.


Published:

PAGE TOP ↑