*

FSR(Free System Resource)

In Windows, the amount of unused memory in a 64K block(128K for Version 3.1) reserved for managing current applications. Every open window takes some space in this area.

FSR(Free System Resource)
Trong Windows, đại lượng bộ nhớ không được sử dụng trong một khối 64K(128K đối với phiên bản 3.1) dành cho việc quản lý các trình ứng dụng hiện hành. Mỗi cửa sổ mổ một khoảng trống nhất định trong vùng này.


Published:

PAGE TOP ↑