*

FTP(File Transfer Program & File Transfer Protocol)

A set of TCP/IP commands used to log onto a network, list directories and copy files. It can also translate between ASCII and EBCDIC. See TFTP.

FTP(File Transfer Program & File Transfer Protocol)
Một tập hợp các lệnh TCP/IP được sử dụng để tải sang một mạng, các thư mục danh sách và các file sao chép. Nó cũng có thể diễn dịch giữa ASCII và EBCDIC. Xem TFTP.


Published:

PAGE TOP ↑