*

FTS 2000(Federal Telecommunications System 2000)

A digital fiber-optic network providing voice, video, e-mail and high-speed data communications for the U.S. government. AT&T and Sprint are the major equipment providers.

FTS 2000(Federal Telecommunications System 2000)
Một mạng sợi quang học kỹ thuật số cung cấp tiếng nói, video, email và tính năng truyền dữ liệu tốc độ cao cho chính phủ Mỹ. AT&T và Spront là những nhà cung cấp thiết bị chính.


Published:

PAGE TOP ↑