*

FUD factor(Fear Uncertainty Doubt factor)

A marketing strategy used by a dominant or privileged organization that restrains competition by not revealing future plans.

FUD factor(Fear Uncertainty Doubt factor)
Một chiến lược tiếp thị được sử dụng bởi một tổ chức độc quyền hoặc tổ chức có ưu thế vốn ngăn cản sự cạnh tranh bằng cách không tiết lộ các kế hoạch tương lai.


Published:

PAGE TOP ↑