*

full backup

Backing up all files. See differential backup and incremental backup.

full backup
Việc sao lưu dự phòng tất cả các file. Xem differential backupincremental backup.


Published:

PAGE TOP ↑