*

full-duplex

Transmitting and receiving simultaneously. In pure digital networks, this is achieved with two pairs of wires. In analog networks or in digital networks using carriers, it is achieved by dividing the bandwidth of the line into two frequencies, one for sending, one for receiving.

full-duplex
Sự truyền phát và nhận đồng thời. Trong các mạng kỹ thuật số thuần túy, hoạt động này được thực hiện với hai cặp dây. Trong các mạng tương đồng hoặc trong các mạng kỹ thuật số sử dụng các vật truyền tải, hoạt động được thực hiện bằng cách chia độ rộng của tuyến thành hai tần số, một để gởi và một để nhận.


Published:

PAGE TOP ↑