*

full featured

Hardware or software that provides capabilities and functions comparable to the most advanced models or programs of that category.

full featured
Phần cứng hoặc phần mềm cung cấp các tính năng và các chức năng có thể so sánh với các chương trình hoặc các mẫu cao cấp nhất thuộc loại này.


Published:

PAGE TOP ↑