*

full-motion video

Video transmission that changes the image 30 frames per second(30fps). Motion pictures are run at 24fps. Contrast with freeze-frame video.

full-motion video
Sự truyền phát video vốn thay đổi 30 khung hình ảnh trên mỗi giây(30fps). Các hình ảnh chuyển động được chạy với tốc độ 24fps. Trái với freeze-frame video.


Published:

PAGE TOP ↑