*

full path

A path name that includes the drive(if required), starting or root directory, all attached subdirectories and ending with the file or object name. Contrast with relative path. See path.

đường dẫn đầy đủ
Tên đường dẫn vốn bao gồm ổ đĩa(nếu được yêu cầu), thư mục gốc, tất cả các thư mục con được gán và kết thúc bằng tên đối tượng hoặc tên file. Trái với relative path. Xem path.


Published:

PAGE TOP ↑