*

full project life cycle

A project from inception to completion.

chu kỳ tồn tại của dự án đầy đủ
Chu kỳ tồn tại từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc dự án.


Published:

PAGE TOP ↑