*

full-screen mode

Programming capability that allows data to be displayed in any row or column on screen. Contrast with teletype mode.

full-screen mode
Tính năng lập trình vốn cho phép dữ liệu được hiển thị trong bất kỳ hàng hay cột nào trên màn hình. Trái với teletype mode.


Published:

PAGE TOP ↑