*

function call

A request by a program to use a function within the program itself or within another program. The request is made by stating the name of the function followed by any values(parameters, arguments) that may have tobe passed to it. Values which are results from the operation performed by the function may be returned back to the calling program. The function may be written within the program, be part of an external library that is combined with the program when it is compiled or be contained in another program, such as the operating system or DBMS.

lệnh gọi hàm
Yêu cầu của một chương trình về việc sử dụng một hàm trong chính chương trình đó hoặc trong một chương trình khác. Yêu cầu được thực hiện bằng cách cho biết tên hàm theo sau là bất kỳ giá trị nào(tham số, đối số) vốn có thể được chuyển sang nó. Các giá trị vốn là kết quả của phép tính được viết trong chương trình gọi. Hàm có thể được viết trong chương trình, là thành kết hợp với chương trình lúc nó được biện soạn hoác được chứa trong một chương trình khác, chảng hạn như hệ điều hành hoặc DBMS.


Published:

PAGE TOP ↑