*

function keys

A set of keyboard keys used to command the computer(F1, F2, etc.). F1 is often the help key, but the purpose of any function key is determined by the software currently running.

Các phím chức năng
Một tập hợp phím được sử dụng để ra lệnh cho máy tính(F1, F2, …) F1 thường là phím trợ giúp, nhưng chức năng nào của bất kỳ phím trợ giúp, nhưng chức năng nào của bất kỳ phím cũng được xác định bởi phần mềm đang chạy.


Published:

PAGE TOP ↑