*

function library

A collection of program routines. See function.

thư viện chức năng
Một tập hợp các thường trình của chương trình. Xem function.


Published:

PAGE TOP ↑