*

function overloading

In programming, using the same name for two or more functions. The compiler determines which function to use based on the type of function, arguments passed to it and type of values returned.

function overloading
Trong lập trình, sử dụng cùng một tên cho hai hoặc ba hàm. Bộ biên soạn xác định hàm nào phải sử dụng dựa trên kiểu hàm, các đối số được chuyển sang nó, và kiểu giá trị được cho ra.


Published:

PAGE TOP ↑