*

function prototyping

In programming, formally defining each function in the program with the number and types of parameters passed to it and its return values. The compiler can then flag calls to functions if they do not conform to the prototype.

function prototyping
Trong lập trình, việc xác định chính thức mỗi hàm trong chương trình với số và kiểu tham số được chuyển sang nó và các giá trị cho ra của nó. Bộ biên soạn sau đó só thể dánh dấu các lệnh gọi cho các hàm nếu chúng không tuân theo nguyên mẫu.


Published:

PAGE TOP ↑