*

function

In programming, a self-contained software routine that performs a job for the program it is written in or for some other program. The function performs the operation and returns control to the instruction or to the calling program. Programming languages provide a set of standard functions and may allow programmers to define others. For exmaple, the C language is built entirely of functions.

function
Trong lập trình, thường trình phần mềm độc lập vốn thực hiện một công việc cho chương trình khác. Nó thực hiện hoạt động và chuyển tính năng điều khiển sang chỉ lệnh theo sau chỉ lệnh gọi hoặc sang chương trình gọi. Các ngôn ngữ lập trình cung cấp một tập hợp hàm chuẩn và có thể cho phép lập trình viên xác định các hàm khác. Ví dụ, ngôn ngữ C được tạo hoàn toàn từ các hàm.


Published:

PAGE TOP ↑