*

functional decomposition

Breaking down a process into non-redundant operations.

sự phân tách đúng chức năng
Sự phân tách các tiến trinh thành một hoạt động không dư thừa.


Published:

PAGE TOP ↑