*

functional specification

The blueprint for the design of an information system. It provides documentation for the database, human and machine procedures, and all the input, processing and output detail for each data entry, query, update and report program in the system.

functional specification
Bảng thiết kế một hệ thống thông tin. Nó cung cấp tài liệu cho cơ sở dữ liệu, các tục thực hiện máy và bằng tay, toàn bộ dữ liệu nhập, tiến trình xử lý và kết quả xuất cho mỗi mục nhập đữ liệu, chương trình báo cáo và cập nhập, chương trình vấn tin trong hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑