*

Futurebus+

An IEEE standard multisegment bus that can transfer data at 32, 64, 128 and 256-bits and can address up to 64bits. Clock speeds range from 25 to 100MHz. At 100MHz and 256bits, it transfers 3.2Gbytes/sec.

một bú nhiều đoạn
Tiêu chuẩn IEEE vốn có thể chuyển giao dữ liệu với tốc độ 32, 64, 128 và 256bit và có thể điều khiển đến 64bit. Các tốc độ đồng hồ địch chuyển từ 25 cho đến 100MHz. Với 100MHz và 256bit, nó chuyển giao 3.2GB/sec.


Published:

PAGE TOP ↑