*

fuzzy computer

A specially-designed computer that employs fuzzy logic. Using such architectural components as analog circuits and parallel processing, fuzzy computers are designed for AI applications.

fuzzy computer
Một máy tính được thiết kế đặc biệt vốn sử dụng fuzzy logic. Bằng cách sử dụng các thành phần cấu trúc giống như các mạch tương đồng và tiến trình xử lý song song, các máy tính fuzzy được thiết kê cho các trình ứng dụng AI.


Published:

PAGE TOP ↑