*

fuzzy logic

A mathematical technique for dealing with imprecise data and problems that have many solutions rather than one. Although it is implemented in digital computers which ultimately make only yes-no decisions, fuzzy logic works with ranges of values, solving problems in a way that more resembles human logic. Fuzzy logic is used for solving problems with expert systems and realtime systems that must react to an imperfect environment of highly variable, volatile or unpredictable conditions. It “smoothes the edges” so to speak, circumventing abrupt changes in operation that could result from relying on traditional either-or and all-or-nothing logic. Fuzzy logic was conceived by Lotfi Zadeh, former chairman of the electrical engineering and computer science department at the University of California at Berkeley. In 1964, while contemplating how computers could be programmed for handwriting set theory by making membership in a set a matter of degree rather than a yes-no situation.

fuzzy logic
Một thuật toán xử lý dữ liệu không chính xác và các sự cố vốn có nhiều giải pháp thay vì chỉ có một giải pháp. Mặc dù nó được thực thi trong các máy tính kỹ thuật số vốn chỉ thực hiện các quyết định có-không, fuzzy logic hoạt động kết hợp với các dãy giá trị, xử lý các sự cố theo cách rất giống với logic mà con người sử dụng. Fuzzy logic được sử dụng để xử lý sự cố với các hệ thống chuyên nghiệp và các hệ thống thật sự vốn phải phản hồi một môi trường khiếm khuyết với các điều kiện hay thay đổi hoặc không thể đoán trước được. Nó khắc phục những sự thay đổi bất ngờ trong hoạt động vốn có thể dựa vào logic truyền thống hoặc-or và all-or-nothing. Fuzzy logic đã được diễn giải bởi Lotfi Zadeh, cựu trưởng khoa công nghệ máy tính và kỹ thuật điện của trường California tại Berkeley. Vào năm 1964, trong lúc xem xét cách mà các máy tính có thể được lập trình để nhận dạng chữ viết tay, Zadeh đã mở rộng lý thuyết truyền thống bằng cách đặt ra mức độ thay thế cho quyết định có-không cho các thành viên.


Published:

PAGE TOP ↑