*

fuzzy search

An inexact search for data that finds answers that come close to the desired data. It can get results when the exact spelling is not known or help users obtain information that is loosely related to a topic.

fuzzy search
Phương pháp tìm kiếm không chính xác cho đữ liệu mơng muốn. Nó có thể nhận được các kết quả lúc cách viết chính xác không được biết hoặc giúp người dùng đạt được thông tin vốn liên quan đến chủ đề một cách lỏng lẻo.


Published:

PAGE TOP ↑