*

G.711

An ITU standard for speech codecs that provides toll quality audio at 64Kbps, using either A-Law or mu-Law PCM methods.

G.711
Một tiêu chuẩn ITU cho đầu đọc vốn cung cấp âm thanh chất lượng toll tại 64Kbps, sử dụng phương pháp PCM A-Law hoặc PCM mu-Law.


Published:

PAGE TOP ↑